சிங்கம்புணரியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சிங்கம்புணரியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சிங்கம்புணரியை
 2. சிங்கம்புணரியில் இருப்பவைகளை
 3. சிங்கம்புணரியோடு இருப்பவைகளை
 4. சிங்கம்புணரியாகி இருப்பவைகளை
 5. சிங்கம்புணரியால் இருப்பவைகளை
 6. சிங்கம்புணரிக்கு இருப்பவைகளை
 7. சிங்கம்புணரிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

கொள்ளிடம் ஆற்றை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கொள்ளிடம் ஆற்றை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கொள்ளிடம் ஆற்றை
 2. கொள்ளிடம் ஆற்றில் இருப்பவைகளை
 3. கொள்ளிடம் ஆற்றோடு இருப்பவைகளை
 4. கொள்ளிடம் ஆறாகி இருப்பவைகளை
 5. கொள்ளிடம் ஆற்றால் இருப்பவைகளை
 6. கொள்ளிடம் ஆற்றுக்கு இருப்பவைகளை
 7. கொள்ளிடம் ஆற்றுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

வாத நாராயண மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

வாத நாராயண மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. வாத நாராயண மரங்களை
 2. வாத நாராயண மரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. வாத நாராயண மரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. வாத நாராயண மரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. வாத நாராயண மரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. வாத நாராயண மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. வாத நாராயண மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சிற்றாற்றை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சிற்றாற்றை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சிற்றாற்றை
 2. சிற்றாற்றில் இருப்பவைகளை
 3. சிற்றாற்றோடு இருப்பவைகளை
 4. சிற்றாறாகி இருப்பவைகளை
 5. சிற்றாற்றால் இருப்பவைகளை
 6. சிற்றாற்றுக்கு இருப்பவைகளை
 7. சிற்றாற்றுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.