கலைவள்ளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கலைவள்ளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கலைவள்ளியை
 2. கலைவள்ளியில் இருப்பவைகளை
 3. கலைவள்ளியோடு இருப்பவைகளை
 4. கலைவள்ளியாகி இருப்பவைகளை
 5. கலைவள்ளியால் இருப்பவைகளை
 6. கலைவள்ளிக்கு இருப்பவைகளை
 7. கலைவள்ளிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

கண்ணிமையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கண்ணிமையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கண்ணிமையை
 2. கண்ணிமையில் இருப்பவைகளை
 3. கண்ணிமையோடு இருப்பவைகளை
 4. கண்ணிமையாகி இருப்பவைகளை
 5. கண்ணிமையால் இருப்பவைகளை
 6. கண்ணிமைக்கு இருப்பவைகளை
 7. கண்ணிமைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

பிரசியோடைமியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பிரசியோடைமியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பிரசியோடைமியம் அணுக்களை
 2. பிரசியோடைமியம் அணுக்களில் இருப்பவைகளை
 3. பிரசியோடைமியம் அணுக்களோடு இருப்பவைகளை
 4. பிரசியோடைமியம் அணுக்களாகி இருப்பவைகளை
 5. பிரசியோடைமியம் அணுக்களால் இருப்பவைகளை
 6. பிரசியோடைமியம் அணுக்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பிரசியோடைமியம் அணுக்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 

அருள்செல்வியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அருள்செல்வியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அருள்செல்வியை
 2. அருள்செல்வியில் இருப்பவைகளை
 3. அருள்செல்வியோடு இருப்பவைகளை
 4. அருள்செல்வியாகி இருப்பவைகளை
 5. அருள்செல்வியால் இருப்பவைகளை
 6. அருள்செல்விக்கு இருப்பவைகளை
 7. அருள்செல்விக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.