பண்ணி வாகை மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பண்ணி வாகை மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பண்ணி வாகை மரங்களை
 2. பண்ணி வாகை மரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. பண்ணி வாகை மரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. பண்ணி வாகை மரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. பண்ணி வாகை மரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. பண்ணி வாகை மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பண்ணி வாகை மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

பீவேல மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பீவேல மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பீவேல மரங்களை
 2. பீவேல மரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. பீவேல மரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. பீவேல மரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. பீவேல மரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. பீவேல மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பீவேல மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ஸ்ரீகலாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஸ்ரீகலாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஸ்ரீகலாவை
 2. ஸ்ரீகலாவில் இருப்பவைகளை
 3. ஸ்ரீகலாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஸ்ரீகலாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஸ்ரீகலாவால் இருப்பவைகளை
 6. ஸ்ரீகலாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஸ்ரீகலாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும்,

அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நஸீமாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நஸீமாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நஸீமாவை
 2. நஸீமாவில் இருப்பவைகளை
 3. நஸீமாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நஸீமாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நஸீமாவால் இருப்பவைகளை
 6. நஸீமாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நஸீமாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”