சகானா ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சகானா ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சகானா ராகத்தை
 2. சகானா ராகத்தில் இருப்பவைகளை
 3. சகானா ராகத்தோடு இருப்பவைகளை
 4. சகானா ராகமாகி இருப்பவைகளை
 5. சகானா ராகத்தால் இருப்பவைகளை
 6. சகானா ராகத்துக்கு இருப்பவைகளை
 7. சகானா ராகத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

இரேவற்சின்னி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

இரேவற்சின்னி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. இரேவற்சின்னி மரங்களை
2. இரேவற்சின்னி மரங்களில் இருப்பவைகளை
3. இரேவற்சின்னி மரங்களோடு இருப்பவைகளை
4. இரேவற்சின்னி மரங்களாகி இருப்பவைகளை
5. இரேவற்சின்னி மரங்களால் இருப்பவைகளை
6. இரேவற்சின்னி மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. இரேவற்சின்னி மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

அலுமினியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அலுமினியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அலுமினியம் அணுக்களை
 2. அலுமினியம் அணுக்களில் இருப்பவைகளை
 3. அலுமினியம் அணுக்களோடு இருப்பவைகளை
 4. அலுமினியம் அணுக்களாகி இருப்பவைகளை
 5. அலுமினியம் அணுக்களால் இருப்பவைகளை
 6. அலுமினியம் அணுக்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. அலுமினியம் அணுக்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 

கலைவாழியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கலைவாழியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கலைவாழியை
 2. கலைவாழியில் இருப்பவைகளை
 3. கலைவாழியோடு இருப்பவைகளை
 4. கலைவாழியாகி இருப்பவைகளை
 5. கலைவாழியால் இருப்பவைகளை
 6. கலைவாழிக்கு இருப்பவைகளை
 7. கலைவாழிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

சாலக ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சாலக ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சாலக ராகத்தை
 2. சாலக ராகத்தில் இருப்பவைகளை
 3. சாலக ராகத்தோடு இருப்பவைகளை
 4. சாலக ராகமாகி இருப்பவைகளை
 5. சாலக ராகத்தால் இருப்பவைகளை
 6. சாலக ராகத்துக்கு இருப்பவைகளை
 7. சாலக ராகத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சாக்கோட்டையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சாக்கோட்டையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சாக்கோட்டையை
 2. சாக்கோட்டையில் இருப்பவைகளை
 3. சாக்கோட்டையோடு இருப்பவைகளை
 4. சாக்கோட்டையாகி இருப்பவைகளை
 5. சாக்கோட்டையால் இருப்பவைகளை
 6. சாக்கோட்டைக்கு இருப்பவைகளை
 7. சாக்கோட்டைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

கிரண்மாலினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கிரண்மாலினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கிரண்மாலினியை
 2. கிரண்மாலினியில் இருப்பவைகளை
 3. கிரண்மாலினியோடு இருப்பவைகளை
 4. கிரண்மாலினியாகி இருப்பவைகளை
 5. கிரண்மாலினியால் இருப்பவைகளை
 6. கிரண்மாலினிக்கு இருப்பவைகளை
 7. கிரண்மாலினிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலை
 2. கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலில் இருப்பவைகளை
 3. கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலோடு இருப்பவைகளை
 4. கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலாகி இருப்பவைகளை
 5. கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலால் இருப்பவைகளை
 6. கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலுக்கு இருப்பவைகளை
 7. கிரேட் ஆஸ்திரேலிய பைட் கடலுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 

புலாந்திப் பழத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

புலாந்திப் பழத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. புலாந்திப் பழத்தை
2. புலாந்திப் பழத்தில் இருப்பவைகளை
3. புலாந்திப் பழத்தோடு இருப்பவைகளை
4. புலாந்திப் பழமாகி இருப்பவைகளை
5. புலாந்திப் பழத்தால் இருப்பவைகளை
6. புலாந்திப் பழத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. புலாந்திப் பழத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

செம்புற்றுப்பழத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

செம்புற்றுப்பழத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. செம்புற்றுப்பழத்தை
2. செம்புற்றுப்பழத்தில் இருப்பவைகளை
3. செம்புற்றுப்பழத்தோடு இருப்பவைகளை
4. செம்புற்றுப்பழமாகி இருப்பவைகளை
5. செம்புற்றுப்பழத்தால் இருப்பவைகளை
6. செம்புற்றுப்பழத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. செம்புற்றுப்பழத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.