கொய்யாப்பழத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கொய்யாப்பழத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கொய்யாப்பழத்தை
2. கொய்யாப்பழத்தில் இருப்பவைகளை
3. கொய்யாப்பழத்தோடு இருப்பவைகளை
4. கொய்யாப்பழமாகி இருப்பவைகளை
5. கொய்யாப்பழத்தால் இருப்பவைகளை
6. கொய்யாப்பழத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. கொய்யாப்பழத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

அன்பராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அன்பராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அன்பராவை
 2. அன்பராவில் இருப்பவைகளை
 3. அன்பராவோடு இருப்பவைகளை
 4. அன்பராவாகி இருப்பவைகளை
 5. அன்பராவால் இருப்பவைகளை
 6. அன்பராவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. அன்பராவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சேலத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சேலத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சேலத்தை
 2. சேலத்தில் இருப்பவைகளை
 3. சேலத்தோடு இருப்பவைகளை
 4. சேலமாகி இருப்பவைகளை
 5. சேலத்தால் இருப்பவைகளை
 6. சேலத்துக்கு இருப்பவைகளை
 7. சேலத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

பேரன்ட்ஸ் கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பேரன்ட்ஸ் கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பேரன்ட்ஸ் கடலை
 2. பேரன்ட்ஸ் கடலில் இருப்பவைகளை
 3. பேரன்ட்ஸ் கடலோடு இருப்பவைகளை
 4. பேரன்ட்ஸ் கடலாகி இருப்பவைகளை
 5. பேரன்ட்ஸ் கடலால் இருப்பவைகளை
 6. பேரன்ட்ஸ் கடலுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பேரன்ட்ஸ் கடலுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 

ஆர். கே. பேட்டையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஆர். கே. பேட்டையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஆர். கே. பேட்டையை
 2. ஆர். கே. பேட்டையில் இருப்பவைகளை
 3. ஆர். கே. பேட்டையோடு இருப்பவைகளை
 4. ஆர். கே. பேட்டையாகி இருப்பவைகளை
 5. ஆர். கே. பேட்டையால் இருப்பவைகளை
 6. ஆர். கே. பேட்டைக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஆர். கே. பேட்டைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

கன்னடகௌளா ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கன்னடகௌளா ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கன்னடகௌளா ராகத்தை
 2. கன்னடகௌளா ராகத்தில் இருப்பவைகளை
 3. கன்னடகௌளா ராகத்தோடு இருப்பவைகளை
 4. கன்னடகௌளா ராகமாகி இருப்பவைகளை
 5. கன்னடகௌளா ராகத்தால் இருப்பவைகளை
 6. கன்னடகௌளா ராகத்துக்கு இருப்பவைகளை
 7. கன்னடகௌளா ராகத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

மேற்கு சஹாரா நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மேற்கு சஹாரா நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. மேற்கு சஹாரா நாட்டை
2. மேற்கு சஹாரா நாட்டில் இருப்பவைகளை
3. மேற்கு சஹாரா நாட்டோடு இருப்பவைகளை
4. மேற்கு சஹாரா நாடாகி இருப்பவைகளை
5. மேற்கு சஹாரா நாட்டால் இருப்பவைகளை
6. மேற்கு சஹாரா நாட்டுக்கு இருப்பவைகளை
7. மேற்கு சஹாரா நாட்டுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

அவளை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அவளை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அவளை
 2. அவளில் இருப்பவைகளை
 3. அவளோடு இருப்பவைகளை
 4. அவளாகி இருப்பவைகளை
 5. அவளால் இருப்பவைகளை
 6. அவளுக்கு இருப்பவைகளை
 7. அவளுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

அகீலாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அகீலாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அகீலாவை
 2. அகீலாவில் இருப்பவைகளை
 3. அகீலாவோடு இருப்பவைகளை
 4. அகீலாவாகி இருப்பவைகளை
 5. அகீலாவால் இருப்பவைகளை
 6. அகீலாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. அகீலாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை
2. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. திருவண்ணாமலை மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.