ரேவதி நக்ஷத்திரத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ரேவதி நக்ஷத்திரத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. ரேவதி நக்ஷத்திரத்தை
2. ரேவதி நக்ஷத்திரத்தில் இருப்பவைகளை
3. ரேவதி நக்ஷத்திரத்தோடு இருப்பவைகளை
4. ரேவதி நக்ஷத்திரமாகி இருப்பவைகளை
5. ரேவதி நக்ஷத்திரத்தால் இருப்பவைகளை
6. ரேவதி நக்ஷத்திரத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. ரேவதி நக்ஷத்திரத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

ஐக்கிய இராஜ்யத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஐக்கிய இராஜ்யத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. ஐக்கிய இராஜ்யத்தை
2. ஐக்கிய இராஜ்யத்தில் இருப்பவைகளை
3. ஐக்கிய இராஜ்யத்தோடு இருப்பவைகளை
4. ஐக்கிய இராஜ்யமாகி இருப்பவைகளை
5. ஐக்கிய இராஜ்யத்தால் இருப்பவைகளை
6. ஐக்கிய இராஜ்யத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. ஐக்கிய இராஜ்யத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

ஸாராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஸாராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஸாராவை
 2. ஸாராவில் இருப்பவைகளை
 3. ஸாராவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஸாராவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஸாராவால் இருப்பவைகளை
 6. ஸாராவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஸாராவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

வங்காள விரிகுடா கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

வங்காள விரிகுடா கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. வங்காள விரிகுடா கடலை
 2. வங்காள விரிகுடா கடலில் இருப்பவைகளை
 3. வங்காள விரிகுடா கடலோடு இருப்பவைகளை
 4. வங்காள விரிகுடா கடலாகி இருப்பவைகளை
 5. வங்காள விரிகுடா கடலால் இருப்பவைகளை
 6. வங்காள விரிகுடா கடலுக்கு இருப்பவைகளை
 7. வங்காள விரிகுடா கடலுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.
 

மண்ணுளிப் பாம்புகளை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மண்ணுளிப் பாம்புகளை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. மண்ணுளிப் பாம்புகளை
 2. மண்ணுளிப் பாம்புகளில் இருப்பவைகளை
 3. மண்ணுளிப் பாம்புகளோடு இருப்பவைகளை
 4. மண்ணுளிப் பாம்புகளாகி இருப்பவைகளை
 5. மண்ணுளிப் பாம்புகளால் இருப்பவைகளை
 6. மண்ணுளிப் பாம்புகளுக்கு இருப்பவைகளை
 7. மண்ணுளிப் பாம்புகளுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

ரிச்சாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ரிச்சாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ரிச்சாவை
 2. ரிச்சாவில் இருப்பவைகளை
 3. ரிச்சாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ரிச்சாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ரிச்சாவால் இருப்பவைகளை
 6. ரிச்சாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ரிச்சாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ஹரிபிரியாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஹரிபிரியாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஹரிபிரியாவை
 2. ஹரிபிரியாவில் இருப்பவைகளை
 3. ஹரிபிரியாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஹரிபிரியாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஹரிபிரியாவால் இருப்பவைகளை
 6. ஹரிபிரியாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஹரிபிரியாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

கோழிக்கோடு மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கோழிக்கோடு மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கோழிக்கோடு மாவட்டத்தை
2. கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. கோழிக்கோடு மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. கோழிக்கோடு மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. கோழிக்கோடு மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. கோழிக்கோடு மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. கோழிக்கோடு மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

பாளையங்கோட்டையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பாளையங்கோட்டையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பாளையங்கோட்டையை
 2. பாளையங்கோட்டையில் இருப்பவைகளை
 3. பாளையங்கோட்டையோடு இருப்பவைகளை
 4. பாளையங்கோட்டையாகி இருப்பவைகளை
 5. பாளையங்கோட்டையால் இருப்பவைகளை
 6. பாளையங்கோட்டைக்கு இருப்பவைகளை
 7. பாளையங்கோட்டைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

குடைவேல் மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

குடைவேல் மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. குடைவேல் மரங்களை
2. குடைவேல் மரங்களில் இருப்பவைகளை
3. குடைவேல் மரங்களோடு இருப்பவைகளை
4. குடைவேல் மரங்களாகி இருப்பவைகளை
5. குடைவேல் மரங்களால் இருப்பவைகளை
6. குடைவேல் மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. குடைவேல் மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.