திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தை
2. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

திருவாரூர் மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

திருவாரூர் மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. திருவாரூர் மாவட்டத்தை
2. திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. திருவாரூர் மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. திருவாரூர் மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. திருவாரூர் மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

தருமபுரி மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

தருமபுரி மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. தருமபுரி மாவட்டத்தை
2. தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. தருமபுரி மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. தருமபுரி மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. தருமபுரி மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. தருமபுரி மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை
2. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. கோயம்புத்தூர் மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

கரூர் மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கரூர் மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கரூர் மாவட்டத்தை
2. கரூர் மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. கரூர் மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. கரூர் மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. கரூர் மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. கரூர் மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. கரூர் மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

ஈரோடு மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஈரோடு மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. ஈரோடு மாவட்டத்தை
2. ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. ஈரோடு மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. ஈரோடு மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. ஈரோடு மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. ஈரோடு மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.