யாளினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யாளினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யாளினியை
 2. யாளினியில் இருப்பவைகளை
 3. யாளினியோடு இருப்பவைகளை
 4. யாளினியாகி இருப்பவைகளை
 5. யாளினியால் இருப்பவைகளை
 6. யாளினிக்கு இருப்பவைகளை
 7. யாளினிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யாமினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யாமினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யாமினியை
 2. யாமினியில் இருப்பவைகளை
 3. யாமினியோடு இருப்பவைகளை
 4. யாமினியாகி இருப்பவைகளை
 5. யாமினியால் இருப்பவைகளை
 6. யாமினிக்கு இருப்பவைகளை
 7. யாமினிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யஷ்வினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யஷ்வினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யஷ்வினியை
 2. யஷ்வினியில் இருப்பவைகளை
 3. யஷ்வினியோடு இருப்பவைகளை
 4. யஷ்வினியாகி இருப்பவைகளை
 5. யஷ்வினியால் இருப்பவைகளை
 6. யஷ்வினிக்கு இருப்பவைகளை
 7. யஷ்வினிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யதுநந்தினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யதுநந்தினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யதுநந்தினியை
 2. யதுநந்தினியில் இருப்பவைகளை
 3. யதுநந்தினியோடு இருப்பவைகளை
 4. யதுநந்தினியாகி இருப்பவைகளை
 5. யதுநந்தினியால் இருப்பவைகளை
 6. யதுநந்தினிக்கு இருப்பவைகளை
 7. யதுநந்தினிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

நேத்ரவதியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நேத்ரவதியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நேத்ரவதியை
 2. நேத்ரவதியில் இருப்பவைகளை
 3. நேத்ரவதியோடு இருப்பவைகளை
 4. நேத்ரவதியாகி இருப்பவைகளை
 5. நேத்ரவதியால் இருப்பவைகளை
 6. நேத்ரவதிக்கு இருப்பவைகளை
 7. நேத்ரவதிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

பாவையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பாவையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பாவையை
 2. பாவையில் இருப்பவைகளை
 3. பாவையோடு இருப்பவைகளை
 4. பாவையாகி இருப்பவைகளை
 5. பாவையால் இருப்பவைகளை
 6. பாவைக்கு இருப்பவைகளை
 7. பாவைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

பாவரசியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பாவரசியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பாவரசியை
 2. பாவரசியில் இருப்பவைகளை
 3. பாவரசியோடு இருப்பவைகளை
 4. பாவரசியாகி இருப்பவைகளை
 5. பாவரசியால் இருப்பவைகளை
 6. பாவரசிக்கு இருப்பவைகளை
 7. பாவரசிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

பார்வதியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பார்வதியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பார்வதியை
 2. பார்வதியில் இருப்பவைகளை
 3. பார்வதியோடு இருப்பவைகளை
 4. பார்வதியாகி இருப்பவைகளை
 5. பார்வதியால் இருப்பவைகளை
 6. பார்வதிக்கு இருப்பவைகளை
 7. பார்வதிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யோகினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யோகினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யோகினியை
 2. யோகினியில் இருப்பவைகளை
 3. யோகினியோடு இருப்பவைகளை
 4. யோகினியாகி இருப்பவைகளை
 5. யோகினியால் இருப்பவைகளை
 6. யோகினிக்கு இருப்பவைகளை
 7. யோகினிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யோகஸ்ரீயை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யோகஸ்ரீயை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யோகஸ்ரீயை
 2. யோகஸ்ரீயில் இருப்பவைகளை
 3. யோகஸ்ரீயோடு இருப்பவைகளை
 4. யோகஸ்ரீயாகி இருப்பவைகளை
 5. யோகஸ்ரீயால் இருப்பவைகளை
 6. யோகஸ்ரீக்கு இருப்பவைகளை
 7. யோகஸ்ரீக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.