இசைமொழியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

இசைமொழியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. இசைமொழியை
 2. இசைமொழியில் இருப்பவைகளை
 3. இசைமொழியோடு இருப்பவைகளை
 4. இசைமொழியாகி இருப்பவைகளை
 5. இசைமொழியால் இருப்பவைகளை
 6. இசைமொழிக்கு இருப்பவைகளை
 7. இசைமொழிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

இசைமறையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

இசைமறையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. இசைமறையை
 2. இசைமறையில் இருப்பவைகளை
 3. இசைமறையோடு இருப்பவைகளை
 4. இசைமறையாகி இருப்பவைகளை
 5. இசைமறையால் இருப்பவைகளை
 6. இசைமறைக்கு இருப்பவைகளை
 7. இசைமறைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

இசைதேவியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

இசைதேவியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. இசைதேவியை
 2. இசைதேவியில் இருப்பவைகளை
 3. இசைதேவியோடு இருப்பவைகளை
 4. இசைதேவியாகி இருப்பவைகளை
 5. இசைதேவியால் இருப்பவைகளை
 6. இசைதேவிக்கு இருப்பவைகளை
 7. இசைதேவிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

இசைக்கொடியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

இசைக்கொடியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. இசைக்கொடியை
 2. இசைக்கொடியில் இருப்பவைகளை
 3. இசைக்கொடியோடு இருப்பவைகளை
 4. இசைக்கொடியாகி இருப்பவைகளை
 5. இசைக்கொடியால் இருப்பவைகளை
 6. இசைக்கொடிக்கு இருப்பவைகளை
 7. இசைக்கொடிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

இசையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

இசையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. இசையை
 2. இசையில் இருப்பவைகளை
 3. இசையோடு இருப்பவைகளை
 4. இசையாகி இருப்பவைகளை
 5. இசையால் இருப்பவைகளை
 6. இசைக்கு இருப்பவைகளை
 7. இசைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யாழ்மொழியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யாழ்மொழியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யாழ்மொழியை
 2. யாழ்மொழியில் இருப்பவைகளை
 3. யாழ்மொழியோடு இருப்பவைகளை
 4. யாழ்மொழியாகி இருப்பவைகளை
 5. யாழ்மொழியால் இருப்பவைகளை
 6. யாழ்மொழிக்கு இருப்பவைகளை
 7. யாழ்மொழிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யாழ்நங்கையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யாழ்நங்கையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யாழ்நங்கையை
 2. யாழ்நங்கையில் இருப்பவைகளை
 3. யாழ்நங்கையோடு இருப்பவைகளை
 4. யாழ்நங்கையாகி இருப்பவைகளை
 5. யாழ்நங்கையால் இருப்பவைகளை
 6. யாழ்நங்கைக்கு இருப்பவைகளை
 7. யாழ்நங்கைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யாழினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யாழினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யாழினியை
 2. யாழினியில் இருப்பவைகளை
 3. யாழினியோடு இருப்பவைகளை
 4. யாழினியாகி இருப்பவைகளை
 5. யாழினியால் இருப்பவைகளை
 6. யாழினிக்கு இருப்பவைகளை
 7. யாழினிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யாழிசையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யாழிசையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யாழிசையை
 2. யாழிசையில் இருப்பவைகளை
 3. யாழிசையோடு இருப்பவைகளை
 4. யாழிசையாகி இருப்பவைகளை
 5. யாழிசையால் இருப்பவைகளை
 6. யாழிசைக்கு இருப்பவைகளை
 7. யாழிசைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

யாழரசியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

யாழரசியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. யாழரசியை
 2. யாழரசியில் இருப்பவைகளை
 3. யாழரசியோடு இருப்பவைகளை
 4. யாழரசியாகி இருப்பவைகளை
 5. யாழரசியால் இருப்பவைகளை
 6. யாழரசிக்கு இருப்பவைகளை
 7. யாழரசிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.