நஈமாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நஈமாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நஈமாவை
 2. நஈமாவில் இருப்பவைகளை
 3. நஈமாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நஈமாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நஈமாவால் இருப்பவைகளை
 6. நஈமாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நஈமாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நபீஹாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நபீஹாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நபீஹாவை
 2. நபீஹாவில் இருப்பவைகளை
 3. நபீஹாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நபீஹாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நபீஹாவால் இருப்பவைகளை
 6. நபீஹாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நபீஹாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நபீலாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நபீலாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நபீலாவை
 2. நபீலாவில் இருப்பவைகளை
 3. நபீலாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நபீலாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நபீலாவால் இருப்பவைகளை
 6. நபீலாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நபீலாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நதாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நதாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நதாவை
 2. நதாவில் இருப்பவைகளை
 3. நதாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நதாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நதாவால் இருப்பவைகளை
 6. நதாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நதாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நளீராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நளீராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நளீராவை
 2. நளீராவில் இருப்பவைகளை
 3. நளீராவோடு இருப்பவைகளை
 4. நளீராவாகி இருப்பவைகளை
 5. நளீராவால் இருப்பவைகளை
 6. நளீராவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நளீராவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நதீராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நதீராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நதீராவை
 2. நதீராவில் இருப்பவைகளை
 3. நதீராவோடு இருப்பவைகளை
 4. நதீராவாகி இருப்பவைகளை
 5. நதீராவால் இருப்பவைகளை
 6. நதீராவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நதீராவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நதிய்யாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நதிய்யாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நதிய்யாவை
 2. நதிய்யாவில் இருப்பவைகளை
 3. நதிய்யாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நதிய்யாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நதிய்யாவால் இருப்பவைகளை
 6. நதிய்யாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நதிய்யாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நஃபீஸாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நஃபீஸாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நஃபீஸாவை
 2. நஃபீஸாவில் இருப்பவைகளை
 3. நஃபீஸாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நஃபீஸாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நஃபீஸாவால் இருப்பவைகளை
 6. நஃபீஸாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நஃபீஸாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நஹ்லாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நஹ்லாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நஹ்லாவை
 2. நஹ்லாவில் இருப்பவைகளை
 3. நஹ்லாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நஹ்லாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நஹ்லாவால் இருப்பவைகளை
 6. நஹ்லாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நஹ்லாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நஜீபாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நஜீபாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நஜீபாவை
 2. நஜீபாவில் இருப்பவைகளை
 3. நஜீபாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நஜீபாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நஜீபாவால் இருப்பவைகளை
 6. நஜீபாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நஜீபாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”