ரிஷாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ரிஷாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ரிஷாவை
 2. ரிஷாவில் இருப்பவைகளை
 3. ரிஷாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ரிஷாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ரிஷாவால் இருப்பவைகளை
 6. ரிஷாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ரிஷாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

பெலிஸ் நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பெலிஸ் நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. பெலிஸ் நாட்டை
2. பெலிஸ் நாட்டில் இருப்பவைகளை
3. பெலிஸ் நாட்டோடு இருப்பவைகளை
4. பெலிஸ் நாடாகி இருப்பவைகளை
5. பெலிஸ் நாட்டால் இருப்பவைகளை
6. பெலிஸ் நாட்டுக்கு இருப்பவைகளை
7. பெலிஸ் நாட்டுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

கந்திலியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கந்திலியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கந்திலியை
 2. கந்திலியில் இருப்பவைகளை
 3. கந்திலியோடு இருப்பவைகளை
 4. கந்திலியாகி இருப்பவைகளை
 5. கந்திலியால் இருப்பவைகளை
 6. கந்திலிக்கு இருப்பவைகளை
 7. கந்திலிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

குமுதாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

குமுதாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. குமுதாவை
 2. குமுதாவில் இருப்பவைகளை
 3. குமுதாவோடு இருப்பவைகளை
 4. குமுதாவாகி இருப்பவைகளை
 5. குமுதாவால் இருப்பவைகளை
 6. குமுதாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. குமுதாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

முஷ்தாகாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

முஷ்தாகாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. முஷ்தாகாவை
 2. முஷ்தாகாவில் இருப்பவைகளை
 3. முஷ்தாகாவோடு இருப்பவைகளை
 4. முஷ்தாகாவாகி இருப்பவைகளை
 5. முஷ்தாகாவால் இருப்பவைகளை
 6. முஷ்தாகாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. முஷ்தாகாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சிவகங்கையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சிவகங்கையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சிவகங்கையை
 2. சிவகங்கையில் இருப்பவைகளை
 3. சிவகங்கையோடு இருப்பவைகளை
 4. சிவகங்கையாகி இருப்பவைகளை
 5. சிவகங்கையால் இருப்பவைகளை
 6. சிவகங்கைக்கு இருப்பவைகளை
 7. சிவகங்கைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

சுரிநாம் நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சுரிநாம் நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. சுரிநாம் நாட்டை
2. சுரிநாம் நாட்டில் இருப்பவைகளை
3. சுரிநாம் நாட்டோடு இருப்பவைகளை
4. சுரிநாம் நாடாகி இருப்பவைகளை
5. சுரிநாம் நாட்டால் இருப்பவைகளை
6. சுரிநாம் நாட்டுக்கு இருப்பவைகளை
7. சுரிநாம் நாட்டுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

அந்தநல்லூரை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அந்தநல்லூரை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அந்தநல்லூரை
 2. அந்தநல்லூரில் இருப்பவைகளை
 3. அந்தநல்லூரோடு இருப்பவைகளை
 4. அந்தநல்லூராகி இருப்பவைகளை
 5. அந்தநல்லூரால் இருப்பவைகளை
 6. அந்தநல்லூருக்கு இருப்பவைகளை
 7. அந்தநல்லூருக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

பூராட நக்ஷத்திரத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பூராட நக்ஷத்திரத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. பூராட நக்ஷத்திரத்தை
2. பூராட நக்ஷத்திரத்தில் இருப்பவைகளை
3. பூராட நக்ஷத்திரத்தோடு இருப்பவைகளை
4. பூராட நக்ஷத்திரமாகி இருப்பவைகளை
5. பூராட நக்ஷத்திரத்தால் இருப்பவைகளை
6. பூராட நக்ஷத்திரத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. பூராட நக்ஷத்திரத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

நிதிலாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நிதிலாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நிதிலாவை
 2. நிதிலாவில் இருப்பவைகளை
 3. நிதிலாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நிதிலாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நிதிலாவால் இருப்பவைகளை
 6. நிதிலாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நிதிலாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”