ஷதாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஷதாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஷதாவை
 2. ஷதாவில் இருப்பவைகளை
 3. ஷதாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஷதாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஷதாவால் இருப்பவைகளை
 6. ஷதாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஷதாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

மேல்மலையனூரை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மேல்மலையனூரை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. மேல்மலையனூரை
 2. மேல்மலையனூரில் இருப்பவைகளை
 3. மேல்மலையனூரோடு இருப்பவைகளை
 4. மேல்மலையனூராகி இருப்பவைகளை
 5. மேல்மலையனூரால் இருப்பவைகளை
 6. மேல்மலையனூருக்கு இருப்பவைகளை
 7. மேல்மலையனூருக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

துருக்மெனிஸ்தான் நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

துருக்மெனிஸ்தான் நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. துருக்மெனிஸ்தான் நாட்டை
2. துருக்மெனிஸ்தான் நாட்டில் இருப்பவைகளை
3. துருக்மெனிஸ்தான் நாட்டோடு இருப்பவைகளை
4. துருக்மெனிஸ்தான் நாடாகி இருப்பவைகளை
5. துருக்மெனிஸ்தான் நாட்டால் இருப்பவைகளை
6. துருக்மெனிஸ்தான் நாட்டுக்கு இருப்பவைகளை
7. துருக்மெனிஸ்தான் நாட்டுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

ஸ்ரீகமாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஸ்ரீகமாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஸ்ரீகமாவை
 2. ஸ்ரீகமாவில் இருப்பவைகளை
 3. ஸ்ரீகமாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஸ்ரீகமாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஸ்ரீகமாவால் இருப்பவைகளை
 6. ஸ்ரீகமாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஸ்ரீகமாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும்,

அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

காருண்யாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

காருண்யாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. காருண்யாவை
 2. காருண்யாவில் இருப்பவைகளை
 3. காருண்யாவோடு இருப்பவைகளை
 4. காருண்யாவாகி இருப்பவைகளை
 5. காருண்யாவால் இருப்பவைகளை
 6. காருண்யாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. காருண்யாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

மலையாத்தி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மலையாத்தி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. மலையாத்தி மரங்களை
 2. மலையாத்தி மரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. மலையாத்தி மரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. மலையாத்தி மரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. மலையாத்தி மரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. மலையாத்தி மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. மலையாத்தி மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சடைச்சி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சடைச்சி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. சடைச்சி மரங்களை
2. சடைச்சி மரங்களில் இருப்பவைகளை
3. சடைச்சி மரங்களோடு இருப்பவைகளை
4. சடைச்சி மரங்களாகி இருப்பவைகளை
5. சடைச்சி மரங்களால் இருப்பவைகளை
6. சடைச்சி மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. சடைச்சி மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

ஓசுமியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஓசுமியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஓசுமியம் அணுக்களை
 2. ஓசுமியம் அணுக்களில் இருப்பவைகளை
 3. ஓசுமியம் அணுக்களோடு இருப்பவைகளை
 4. ஓசுமியம் அணுக்களாகி இருப்பவைகளை
 5. ஓசுமியம் அணுக்களால் இருப்பவைகளை
 6. ஓசுமியம் அணுக்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஓசுமியம் அணுக்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 

அஸ்ஸாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அஸ்ஸாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அஸ்ஸாவை
 2. அஸ்ஸாவில் இருப்பவைகளை
 3. அஸ்ஸாவோடு இருப்பவைகளை
 4. அஸ்ஸாவாகி இருப்பவைகளை
 5. அஸ்ஸாவால் இருப்பவைகளை
 6. அஸ்ஸாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. அஸ்ஸாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சாட் நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சாட் நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. சாட் நாட்டை
2. சாட் நாட்டில் இருப்பவைகளை
3. சாட் நாட்டோடு இருப்பவைகளை
4. சாட் நாடாகி இருப்பவைகளை
5. சாட் நாட்டால் இருப்பவைகளை
6. சாட் நாட்டுக்கு இருப்பவைகளை
7. சாட் நாட்டுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.