சௌராஷ்டிர ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சௌராஷ்டிர ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சௌராஷ்டிர ராகத்தை
 2. சௌராஷ்டிர ராகத்தில் இருப்பவைகளை
 3. சௌராஷ்டிர ராகத்தோடு இருப்பவைகளை
 4. சௌராஷ்டிர ராகமாகி இருப்பவைகளை
 5. சௌராஷ்டிர ராகத்தால் இருப்பவைகளை
 6. சௌராஷ்டிர ராகத்துக்கு இருப்பவைகளை
 7. சௌராஷ்டிர ராகத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சித்திரக்கொடியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சித்திரக்கொடியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சித்திரக்கொடியை
 2. சித்திரக்கொடியில் இருப்பவைகளை
 3. சித்திரக்கொடியோடு இருப்பவைகளை
 4. சித்திரக்கொடியாகி இருப்பவைகளை
 5. சித்திரக்கொடியால் இருப்பவைகளை
 6. சித்திரக்கொடிக்கு இருப்பவைகளை
 7. சித்திரக்கொடிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

மவ்ஜூனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மவ்ஜூனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. மவ்ஜூனாவை
 2. மவ்ஜூனாவில் இருப்பவைகளை
 3. மவ்ஜூனாவோடு இருப்பவைகளை
 4. மவ்ஜூனாவாகி இருப்பவைகளை
 5. மவ்ஜூனாவால் இருப்பவைகளை
 6. மவ்ஜூனாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. மவ்ஜூனாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

கரீம் நகர் மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கரீம் நகர் மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கரீம் நகர் மாவட்டத்தை
2. கரீம் நகர் மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. கரீம் நகர் மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. கரீம் நகர் மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. கரீம் நகர் மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. கரீம் நகர் மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. கரீம் நகர் மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

முஸைனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

முஸைனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. முஸைனாவை
 2. முஸைனாவில் இருப்பவைகளை
 3. முஸைனாவோடு இருப்பவைகளை
 4. முஸைனாவாகி இருப்பவைகளை
 5. முஸைனாவால் இருப்பவைகளை
 6. முஸைனாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. முஸைனாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

மணப்பாறையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மணப்பாறையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. மணப்பாறையை
 2. மணப்பாறையில் இருப்பவைகளை
 3. மணப்பாறையோடு இருப்பவைகளை
 4. மணப்பாறையாகி இருப்பவைகளை
 5. மணப்பாறையால் இருப்பவைகளை
 6. மணப்பாறைக்கு இருப்பவைகளை
 7. மணப்பாறைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

மஹ்தியாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மஹ்தியாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. மஹ்தியாவை
 2. மஹ்தியாவில் இருப்பவைகளை
 3. மஹ்தியாவோடு இருப்பவைகளை
 4. மஹ்தியாவாகி இருப்பவைகளை
 5. மஹ்தியாவால் இருப்பவைகளை
 6. மஹ்தியாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. மஹ்தியாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நாட்டை ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நாட்டை ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நாட்டை ராகத்தை
 2. நாட்டை ராகத்தில் இருப்பவைகளை
 3. நாட்டை ராகத்தோடு இருப்பவைகளை
 4. நாட்டை ராகமாகி இருப்பவைகளை
 5. நாட்டை ராகத்தால் இருப்பவைகளை
 6. நாட்டை ராகத்துக்கு இருப்பவைகளை
 7. நாட்டை ராகத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

கத்தரிப் பூக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கத்தரிப் பூக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கத்தரிப் பூக்களை
2. கத்தரிப் பூக்களில் இருப்பவைகளை
3. கத்தரிப் பூக்களோடு இருப்பவைகளை
4. கத்தரிப் பூக்களாகி இருப்பவைகளை
5. கத்தரிப் பூக்களால் இருப்பவைகளை
6. கத்தரிப் பூக்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. கத்தரிப் பூக்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

திர்ரேனியக் கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

திர்ரேனியக் கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. திர்ரேனியக் கடலை
 2. திர்ரேனியக் கடலில் இருப்பவைகளை
 3. திர்ரேனியக் கடலோடு இருப்பவைகளை
 4. திர்ரேனியக் கடலாகி இருப்பவைகளை
 5. திர்ரேனியக் கடலால் இருப்பவைகளை
 6. திர்ரேனியக் கடலுக்கு இருப்பவைகளை
 7. திர்ரேனியக் கடலுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.