மலைவட்டை மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மலைவட்டை மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. மலைவட்டை மரங்களை
 2. மலைவட்டை மரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. மலைவட்டை மரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. மலைவட்டை மரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. மலைவட்டை மரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. மலைவட்டை மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. மலைவட்டை மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களை
 2. அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களில் இருப்பவைகளை
 3. அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களோடு இருப்பவைகளை
 4. அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களாகி இருப்பவைகளை
 5. அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களால் இருப்பவைகளை
 6. அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. அஸ்ட்டட்டைன் அணுக்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
– திருச்சிராப்பள்ளி சிவஷண்முகம்
 

முள்வேல மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

முள்வேல மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. முள்வேல மரங்களை
 2. முள்வேல மரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. முள்வேல மரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. முள்வேல மரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. முள்வேல மரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. முள்வேல மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. முள்வேல மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களை
 2. ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஊதாப்பூ பாதிரி மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ஸாராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஸாராவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஸாராவை
 2. ஸாராவில் இருப்பவைகளை
 3. ஸாராவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஸாராவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஸாராவால் இருப்பவைகளை
 6. ஸாராவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஸாராவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ரவ்ளாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ரவ்ளாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ரவ்ளாவை
 2. ரவ்ளாவில் இருப்பவைகளை
 3. ரவ்ளாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ரவ்ளாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ரவ்ளாவால் இருப்பவைகளை
 6. ரவ்ளாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ரவ்ளாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ரய்ஹானாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ரய்ஹானாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ரய்ஹானாவை
 2. ரய்ஹானாவில் இருப்பவைகளை
 3. ரய்ஹானாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ரய்ஹானாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ரய்ஹானாவால் இருப்பவைகளை
 6. ரய்ஹானாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ரய்ஹானாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ஃபவ்கிய்யாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஃபவ்கிய்யாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஃபவ்கிய்யாவை
 2. ஃபவ்கிய்யாவில் இருப்பவைகளை
 3. ஃபவ்கிய்யாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஃபவ்கிய்யாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஃபவ்கிய்யாவால் இருப்பவைகளை
 6. ஃபவ்கிய்யாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஃபவ்கிய்யாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

முஸைனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

முஸைனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. முஸைனாவை
 2. முஸைனாவில் இருப்பவைகளை
 3. முஸைனாவோடு இருப்பவைகளை
 4. முஸைனாவாகி இருப்பவைகளை
 5. முஸைனாவால் இருப்பவைகளை
 6. முஸைனாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. முஸைனாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

கலையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கலையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கலையை
 2. கலையில் இருப்பவைகளை
 3. கலையோடு இருப்பவைகளை
 4. கலையாகி இருப்பவைகளை
 5. கலையால் இருப்பவைகளை
 6. கலைக்கு இருப்பவைகளை
 7. கலைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.