தக்ஷாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

தக்ஷாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. தக்ஷாவை
 2. தக்ஷாவில் இருப்பவைகளை
 3. தக்ஷாவோடு இருப்பவைகளை
 4. தக்ஷாவாகி இருப்பவைகளை
 5. தக்ஷாவால் இருப்பவைகளை
 6. தக்ஷாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. தக்ஷாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

கலைச்சோலையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கலைச்சோலையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கலைச்சோலையை
 2. கலைச்சோலையில் இருப்பவைகளை
 3. கலைச்சோலையோடு இருப்பவைகளை
 4. கலைச்சோலையாகி இருப்பவைகளை
 5. கலைச்சோலையால் இருப்பவைகளை
 6. கலைச்சோலைக்கு இருப்பவைகளை
 7. கலைச்சோலைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

பெருமரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பெருமரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பெருமரங்களை
 2. பெருமரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. பெருமரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. பெருமரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. பெருமரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. பெருமரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பெருமரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சப்துனிகாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சப்துனிகாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சப்துனிகாவை
 2. சப்துனிகாவில் இருப்பவைகளை
 3. சப்துனிகாவோடு இருப்பவைகளை
 4. சப்துனிகாவாகி இருப்பவைகளை
 5. சப்துனிகாவால் இருப்பவைகளை
 6. சப்துனிகாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. சப்துனிகாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும்,

அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ரித்திகாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ரித்திகாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ரித்திகாவை
 2. ரித்திகாவில் இருப்பவைகளை
 3. ரித்திகாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ரித்திகாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ரித்திகாவால் இருப்பவைகளை
 6. ரித்திகாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ரித்திகாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

எழிலினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

எழிலினியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. எழிலினியை
 2. எழிலினியில் இருப்பவைகளை
 3. எழிலினியோடு இருப்பவைகளை
 4. எழிலினியாகி இருப்பவைகளை
 5. எழிலினியால் இருப்பவைகளை
 6. எழிலினிக்கு இருப்பவைகளை
 7. எழிலினிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

அமுன்சென் கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அமுன்சென் கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. அமுன்சென் கடலை
 2. அமுன்சென் கடலில் இருப்பவைகளை
 3. அமுன்சென் கடலோடு இருப்பவைகளை
 4. அமுன்சென் கடலாகி இருப்பவைகளை
 5. அமுன்சென் கடலால் இருப்பவைகளை
 6. அமுன்சென் கடலுக்கு இருப்பவைகளை
 7. அமுன்சென் கடலுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 

நகிய்யாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நகிய்யாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நகிய்யாவை
 2. நகிய்யாவில் இருப்பவைகளை
 3. நகிய்யாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நகிய்யாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நகிய்யாவால் இருப்பவைகளை
 6. நகிய்யாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நகிய்யாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ஊத்துக்குளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஊத்துக்குளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஊத்துக்குளியை
 2. ஊத்துக்குளியில் இருப்பவைகளை
 3. ஊத்துக்குளியோடு இருப்பவைகளை
 4. ஊத்துக்குளியாகி இருப்பவைகளை
 5. ஊத்துக்குளியால் இருப்பவைகளை
 6. ஊத்துக்குளிக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஊத்துக்குளிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

அல்லிப் பூக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

அல்லிப் பூக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. அல்லிப் பூக்களை
2. அல்லிப் பூக்களில் இருப்பவைகளை
3. அல்லிப் பூக்களோடு இருப்பவைகளை
4. அல்லிப் பூக்களாகி இருப்பவைகளை
5. அல்லிப் பூக்களால் இருப்பவைகளை
6. அல்லிப் பூக்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. அல்லிப் பூக்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.