சீனப்பூ மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சீனப்பூ மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. சீனப்பூ மரங்களை
2. சீனப்பூ மரங்களில் இருப்பவைகளை
3. சீனப்பூ மரங்களோடு இருப்பவைகளை
4. சீனப்பூ மரங்களாகி இருப்பவைகளை
5. சீனப்பூ மரங்களால் இருப்பவைகளை
6. சீனப்பூ மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
7. சீனப்பூ மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

ஆண்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஆண்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஆண்களை
 2. ஆண்களில் இருப்பவைகளை
 3. ஆண்களோடு இருப்பவைகளை
 4. ஆண்களாகி இருப்பவைகளை
 5. ஆண்களால் இருப்பவைகளை
 6. ஆண்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஆண்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

சிவமணியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சிவமணியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சிவமணியை
 2. சிவமணியில் இருப்பவைகளை
 3. சிவமணியோடு இருப்பவைகளை
 4. சிவமணியாகி இருப்பவைகளை
 5. சிவமணியால் இருப்பவைகளை
 6. சிவமணிக்கு இருப்பவைகளை
 7. சிவமணிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை
2. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இருப்பவைகளை
3. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தோடு இருப்பவைகளை
4. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டமாகி இருப்பவைகளை
5. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தால் இருப்பவைகளை
6. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கு இருப்பவைகளை
7. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.

காந்தவிழியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

காந்தவிழியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. காந்தவிழியை
 2. காந்தவிழியில் இருப்பவைகளை
 3. காந்தவிழியோடு இருப்பவைகளை
 4. காந்தவிழியாகி இருப்பவைகளை
 5. காந்தவிழியால் இருப்பவைகளை
 6. காந்தவிழிக்கு இருப்பவைகளை
 7. காந்தவிழிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

பந்துவராளி ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பந்துவராளி ராகத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பந்துவராளி ராகத்தை
 2. பந்துவராளி ராகத்தில் இருப்பவைகளை
 3. பந்துவராளி ராகத்தோடு இருப்பவைகளை
 4. பந்துவராளி ராகமாகி இருப்பவைகளை
 5. பந்துவராளி ராகத்தால் இருப்பவைகளை
 6. பந்துவராளி ராகத்துக்கு இருப்பவைகளை
 7. பந்துவராளி ராகத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

பண்டா கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பண்டா கடலை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பண்டா கடலை
 2. பண்டா கடலில் இருப்பவைகளை
 3. பண்டா கடலோடு இருப்பவைகளை
 4. பண்டா கடலாகி இருப்பவைகளை
 5. பண்டா கடலால் இருப்பவைகளை
 6. பண்டா கடலுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பண்டா கடலுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 

பாசிமாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பாசிமாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பாசிமாவை
 2. பாசிமாவில் இருப்பவைகளை
 3. பாசிமாவோடு இருப்பவைகளை
 4. பாசிமாவாகி இருப்பவைகளை
 5. பாசிமாவால் இருப்பவைகளை
 6. பாசிமாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பாசிமாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

குயிலியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

குயிலியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. குயிலியை
 2. குயிலியில் இருப்பவைகளை
 3. குயிலியோடு இருப்பவைகளை
 4. குயிலியாகி இருப்பவைகளை
 5. குயிலியால் இருப்பவைகளை
 6. குயிலிக்கு இருப்பவைகளை
 7. குயிலிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

குந்தா ஆற்றை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

குந்தா ஆற்றை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. குந்தா ஆற்றை
 2. குந்தா ஆற்றில் இருப்பவைகளை
 3. குந்தா ஆற்றோடு இருப்பவைகளை
 4. குந்தா ஆறாகி இருப்பவைகளை
 5. குந்தா ஆற்றால் இருப்பவைகளை
 6. குந்தா ஆற்றுக்கு இருப்பவைகளை
 7. குந்தா ஆற்றுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.