கதிர்ச்செல்வியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கதிர்ச்செல்வியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கதிர்ச்செல்வியை
 2. கதிர்ச்செல்வியில் இருப்பவைகளை
 3. கதிர்ச்செல்வியோடு இருப்பவைகளை
 4. கதிர்ச்செல்வியாகி இருப்பவைகளை
 5. கதிர்ச்செல்வியால் இருப்பவைகளை
 6. கதிர்ச்செல்விக்கு இருப்பவைகளை
 7. கதிர்ச்செல்விக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

லதீஃபாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

லதீஃபாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. லதீஃபாவை
 2. லதீஃபாவில் இருப்பவைகளை
 3. லதீஃபாவோடு இருப்பவைகளை
 4. லதீஃபாவாகி இருப்பவைகளை
 5. லதீஃபாவால் இருப்பவைகளை
 6. லதீஃபாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. லதீஃபாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

கன்னிகாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கன்னிகாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கன்னிகாவை
 2. கன்னிகாவில் இருப்பவைகளை
 3. கன்னிகாவோடு இருப்பவைகளை
 4. கன்னிகாவாகி இருப்பவைகளை
 5. கன்னிகாவால் இருப்பவைகளை
 6. கன்னிகாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. கன்னிகாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும்,

அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

குமரியிசையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

குமரியிசையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. குமரியிசையை
 2. குமரியிசையில் இருப்பவைகளை
 3. குமரியிசையோடு இருப்பவைகளை
 4. குமரியிசையாகி இருப்பவைகளை
 5. குமரியிசையால் இருப்பவைகளை
 6. குமரியிசைக்கு இருப்பவைகளை
 7. குமரியிசைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

ஹனாஃவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஹனாஃவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஹனாஃவை
 2. ஹனாஃவில் இருப்பவைகளை
 3. ஹனாஃவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஹனாஃவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஹனாஃவால் இருப்பவைகளை
 6. ஹனாஃவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஹனாஃவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

டிசிப்ரோசியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

டிசிப்ரோசியம் அணுக்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. டிசிப்ரோசியம் அணுக்களை
 2. டிசிப்ரோசியம் அணுக்களில் இருப்பவைகளை
 3. டிசிப்ரோசியம் அணுக்களோடு இருப்பவைகளை
 4. டிசிப்ரோசியம் அணுக்களாகி இருப்பவைகளை
 5. டிசிப்ரோசியம் அணுக்களால் இருப்பவைகளை
 6. டிசிப்ரோசியம் அணுக்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. டிசிப்ரோசியம் அணுக்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”
 

பினிஷாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பினிஷாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பினிஷாவை
 2. பினிஷாவில் இருப்பவைகளை
 3. பினிஷாவோடு இருப்பவைகளை
 4. பினிஷாவாகி இருப்பவைகளை
 5. பினிஷாவால் இருப்பவைகளை
 6. பினிஷாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பினிஷாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

தான்றி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

தான்றி மரங்களை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. தான்றி மரங்களை
 2. தான்றி மரங்களில் இருப்பவைகளை
 3. தான்றி மரங்களோடு இருப்பவைகளை
 4. தான்றி மரங்களாகி இருப்பவைகளை
 5. தான்றி மரங்களால் இருப்பவைகளை
 6. தான்றி மரங்களுக்கு இருப்பவைகளை
 7. தான்றி மரங்களுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

நஜ்வாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நஜ்வாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நஜ்வாவை
 2. நஜ்வாவில் இருப்பவைகளை
 3. நஜ்வாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நஜ்வாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நஜ்வாவால் இருப்பவைகளை
 6. நஜ்வாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நஜ்வாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

பரளி ஆற்றை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

பரளி ஆற்றை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. பரளி ஆற்றை
 2. பரளி ஆற்றில் இருப்பவைகளை
 3. பரளி ஆற்றோடு இருப்பவைகளை
 4. பரளி ஆறாகி இருப்பவைகளை
 5. பரளி ஆற்றால் இருப்பவைகளை
 6. பரளி ஆற்றுக்கு இருப்பவைகளை
 7. பரளி ஆற்றுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.