சக்தியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

சக்தியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. சக்தியை
 2. சக்தியில் இருப்பவைகளை
 3. சக்தியோடு இருப்பவைகளை
 4. சக்தியாகி இருப்பவைகளை
 5. சக்தியால் இருப்பவைகளை
 6. சக்திக்கு இருப்பவைகளை
 7. சக்திக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

நிவேதனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

நிவேதனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. நிவேதனாவை
 2. நிவேதனாவில் இருப்பவைகளை
 3. நிவேதனாவோடு இருப்பவைகளை
 4. நிவேதனாவாகி இருப்பவைகளை
 5. நிவேதனாவால் இருப்பவைகளை
 6. நிவேதனாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. நிவேதனாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

கனகவள்ளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கனகவள்ளியை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கனகவள்ளியை
 2. கனகவள்ளியில் இருப்பவைகளை
 3. கனகவள்ளியோடு இருப்பவைகளை
 4. கனகவள்ளியாகி இருப்பவைகளை
 5. கனகவள்ளியால் இருப்பவைகளை
 6. கனகவள்ளிக்கு இருப்பவைகளை
 7. கனகவள்ளிக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

ஸகீனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஸகீனாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஸகீனாவை
 2. ஸகீனாவில் இருப்பவைகளை
 3. ஸகீனாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஸகீனாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஸகீனாவால் இருப்பவைகளை
 6. ஸகீனாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஸகீனாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

கதீஜாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கதீஜாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. கதீஜாவை
 2. கதீஜாவில் இருப்பவைகளை
 3. கதீஜாவோடு இருப்பவைகளை
 4. கதீஜாவாகி இருப்பவைகளை
 5. கதீஜாவால் இருப்பவைகளை
 6. கதீஜாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. கதீஜாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

மாதனூரை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

மாதனூரை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. மாதனூரை
 2. மாதனூரில் இருப்பவைகளை
 3. மாதனூரோடு இருப்பவைகளை
 4. மாதனூராகி இருப்பவைகளை
 5. மாதனூரால் இருப்பவைகளை
 6. மாதனூருக்கு இருப்பவைகளை
 7. மாதனூருக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ஏலமலையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஏலமலையை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஏலமலையை
 2. ஏலமலையில் இருப்பவைகளை
 3. ஏலமலையோடு இருப்பவைகளை
 4. ஏலமலையாகி இருப்பவைகளை
 5. ஏலமலையால் இருப்பவைகளை
 6. ஏலமலைக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஏலமலைக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.

 

ஃகாதாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ஃகாதாவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ஃகாதாவை
 2. ஃகாதாவில் இருப்பவைகளை
 3. ஃகாதாவோடு இருப்பவைகளை
 4. ஃகாதாவாகி இருப்பவைகளை
 5. ஃகாதாவால் இருப்பவைகளை
 6. ஃகாதாவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ஃகாதாவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

உத்தமபாளையத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

உத்தமபாளையத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. உத்தமபாளையத்தை
 2. உத்தமபாளையத்தில் இருப்பவைகளை
 3. உத்தமபாளையத்தோடு இருப்பவைகளை
 4. உத்தமபாளையமாகி இருப்பவைகளை
 5. உத்தமபாளையத்தால் இருப்பவைகளை
 6. உத்தமபாளையத்துக்கு இருப்பவைகளை
 7. உத்தமபாளையத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

ரஃபீஆவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

ரஃபீஆவை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
 1. ரஃபீஆவை
 2. ரஃபீஆவில் இருப்பவைகளை
 3. ரஃபீஆவோடு இருப்பவைகளை
 4. ரஃபீஆவாகி இருப்பவைகளை
 5. ரஃபீஆவால் இருப்பவைகளை
 6. ரஃபீஆவுக்கு இருப்பவைகளை
 7. ரஃபீஆவுக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”