திருமயத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

திருமயத்தை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
  1. திருமயத்தை
  2. திருமயத்தில் இருப்பவைகளை
  3. திருமயத்தோடு இருப்பவைகளை
  4. திருமயமாகி இருப்பவைகளை
  5. திருமயத்தால் இருப்பவைகளை
  6. திருமயத்துக்கு இருப்பவைகளை
  7. திருமயத்துக்கே இருப்பவைகளை
எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்.”

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 
Show More
 

வேறு எதை மக்களால் காட்டமுடியும்?

avatar