கேப் வர்டி நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது என்ன?

கேப் வர்டி நாட்டை ஆராய்ந்து மக்கள் காட்டப்போவது:
1. கேப் வர்டி நாட்டை
2. கேப் வர்டி நாட்டில் இருப்பவைகளை
3. கேப் வர்டி நாட்டோடு இருப்பவைகளை
4. கேப் வர்டி நாடாகி இருப்பவைகளை
5. கேப் வர்டி நாட்டால் இருப்பவைகளை
6. கேப் வர்டி நாட்டுக்கு இருப்பவைகளை
7. கேப் வர்டி நாட்டுக்கே இருப்பவைகளை
 
“எதை மக்கள் ஆராய்கிறார்களோ அதையும், அதிலிருப்பவைகளையும், அதோடிருப்பவைகளையும், அதாகியிருப்பவைகளையும், அதாலிருப்பவைகளையும், அதற்கிருப்பவைகளையும், அதற்கேயிருப்பவைகளையும் காட்ட மக்களால் முடியும்”.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 
Show More
 

வேறு எதை மக்களால் காட்டமுடியும்?

avatar